Forskningsprojekt “overblikskonsultation”

Klinikken deltager i 2023 + 2024 i et landsdækkende kvalitets- og forskningsprojekt for at forbedre behandlingen for mennesker med flere kroniske sygdomme. Hvis du har kronisk sygdom, kan du derfor opleve at blive kontaktet af projektet med et spørgeskema fra Københavns Universitet i eBoks. Det er helt frivilligt om du vil svare.
Projektets hjemmeside:
https://overblikskonsultation.ku.dk/

Privatlivspolitik
for patienter

Version: 1,0 dato 24.01.2023

En virksomhed, organisation eller lignende, herunder også en
lægepraksis er efter EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR)
forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række
informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede.

Praktiserende Lægers Organisation (“PLO”) og Kromann
Reumert har udarbejdet nedenstående skabelon, som den enkelte
praksis selv skal gennemgå og tilrette, så oplysningerne stemmer
overens med de konkrete forhold i klinikken.

PLO og Kromann Reumert påtager sig intet ansvar for medlemmernes
anvendelse af dette materiale og kan ikke gøres ansvarlige for
senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet og
behov for opdatering deraf. Medlemmernes tilegnelse og anvendelse af
materialet sker på medlemmernes eget ansvar, og Kromann Reumert og
PLO kan således ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i
indholdet, der måtte opstå som følge af medlemmernes anvendelse af
materialet.

Oplysningstekst til patienter – sådan bruger vi dine personoplysninger.

Klinikken behandler og videregiver dine personoplysninger.

I forbindelse med vores samtale, undersøgelse, diagnostik og
behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som
dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

 1. Typer af oplysninger og
  formål

Vi kan indsamle og behandle følgende typer af personoplysninger om
dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af
personoplysninger
Kategori af registrerede:
Patienter
Særlige kategorier af personoplysninger:

☒ Race eller etnisk oprindelse


Politisk overbevisning

Religiøs overbevisning

Filosofisk overbevisning
☐ Fagforeningsmæssigt
tilhørsforhold

☒ Helbredsoplysninger

Ved helbredsoplysninger forstås:

Journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse og behandling
af patienten, medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder,
scanningssvar, attester, henvisninger, øvrige
helbredsoplysninger indsamlet via korrespondance med dig i
forbindelse med e- og videokonsultationer, m.v.

Seksuelle forhold eller orientering

Genetiske data eller biometriske data til brug for identifikation
☒ Oplysninger om strafbare
forhold

☒ Almindelige kategorier af personoplysninger:

Stamoplysninger,
som f.eks. navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr.,
fødselsdato og herudover CPR-nummer, køn, familierelationer og
sociale relationer, stilling, arbejdsrelationer og uddannelse,

video-overvågning
i venteværelset.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer

 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder,
  forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner,
  læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier, herunder modtagelse og
  formidling af nødvendige patientoplysninger mellem
  sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diagnoser og behandlingsplaner
 • Afholdelse af videokonsultationer, hvis relevant
 • Eventuel anvendelse af billedmateriale til diagnostik

 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til regionerne (f.eks. kliniske kvalitetsdatabaser) og
  Sundhedsdatastyrelsen til kvalitet, forskning og administration

 • Forskningsformål
 • Rekvisition af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Administrationsformål, herunder ved kliniklukning, afregningsformål
  og indberetninger
 • Video-overvågning
  på klinikken med henblik på kriminalitetsforebyggelse samt
  sygdomsovervågning.
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning,
  herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og
  anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af
  personoplysninger
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
  sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at
  hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre
  modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af
  overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af
  computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og
  rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
 1. Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre
sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske
journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i
overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 1. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du
personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give
disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os
personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene
ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge,
diagnosticere eller behandle dig.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke,
har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder
samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse
af samtykket, herunder en videregivelse, der er baseret på samtykke.

 1. Det juridiske grundlag for indsamling og
  behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for at indsamle og behandle dine
personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles og
  behandles almindelige personoplysninger i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de
  særlige kategorier af personoplysninger indsamles og behandles i
  medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(b), (c) og (h)
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række
  personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i
  medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om
  sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen)
  særligt kap. 1, samt sundhedslovens kap. 9, jf.
  databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c) og 9(2)(b).
 • Video-overvågning
  på klinikken
  : Vi
  video-overvåger
  klinikkens venteværelse
  i kriminalitetsforebyggende øjemed, da dette er nødvendigt for at
  kunne varetage vores legitime interesse i at forebygge kriminalitet,
  jf. databeskyttelseslovens § 6, jf. databeskyttelsesforordningens
  art. 6(1)(f).
 1. Videregivelse af
  personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive videregivet og delt med følgende
modtagerne.

 • Andre sundhedspersoner, f.eks.:

  • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de
   sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
  • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til
   sygehuslaboratorierne
 • RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser)

 • Offentlige myndigheder, f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed,
  Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser
  og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder,
  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en
  pligt hertil ifølge gældende lovgivning
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for
  patientbehandling videregives oplysninger til de regionale
  afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets
  apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK
 • Ved deltagelse i forskningsprojekter eller kliniske forsøg kan dine
  personoplysninger videregives til samarbejdspartnere i
  forskningsprojektet

 • I andre tilfælde kan personoplysninger videregives til pårørende
  eller forsikringsselskaber

Det
juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er
følgende:

 • Andre sundhedspersoner: Vi kan videregive dine
  personoplysninger til andre sundhedspersoner i forbindelse med og
  efter behandlingen af dig uden dit samtykke, jf. sundhedslovens §
  41, stk. 2, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(h) og art.
  6(1)(c), f.eks. fordi det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt
  behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under
  hensyntagen til patientens interesse og behov. I de tilfælde, hvor
  dit samtykke er påkrævet forud for videregivelse til andre
  sundhedspersoner, videregives dine personoplysninger alene til andre
  sundhedspersoner med dit forudgående samtykke, jf. sundhedslovens §
  41, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a) og art.
  9(2)(a).
 • Kliniske kvalitetsdatabaser: Kliniske patientdata videregives
  til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§
  195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til
  kliniske kvalitetsdatabaser m.v., jf. databeskyttelsesforordningens
  art. 9(2)(b) og art. 6(1)(c). Personoplysninger kan også
  videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Offentlige myndigheder: Vi kan videregive personoplysninger
  til offentlige myndigheder, f.eks. Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen
  for Patientsikkerhed, politi og domstole, sociale myndigheder,
  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når vi er forpligtet hertil i
  medfør af en specifik lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens
  art. 9(2)(b) og art. 6(1)(c)

 • Regionale afregningskontorer: Oplysninger til brug for
  afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til
  regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen
  praksis, jf. sundhedslovens § 60
 • Forskningssamarbejder/kliniske
  forsøg:

  • Oplysninger kan videregives til
   en forsker til brug for et konkret sundhedsvidenskabeligt
   forskningsprojekt eller et konkret sundhedsdatavidenskabeligt
   forskningsprojekt, når der er meddelt tilladelse til projektet
   efter lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige
   forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige
   forskningsprojekter, lov om videnskabsetisk behandling af kliniske
   afprøvninger af medicinsk udstyr m.v. eller lov om kliniske forsøg
   med lægemidler, jf. sundhedslovens § 46, jf.
   databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(j) og art. 6(1)(e).
  • Oplysninger kan videregives til
   andre forskningsformål med dit samtykke, jf.
   databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(a) og art. 6(1)(a).
 • Fælles
  Medicin Kort: Medicinordinationer på recepter samt
  vaccinationer videregives via IT-tjenesten FMK efter reglerne i
  sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og
  dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3, jf.
  databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og art. 6(1)(c)
 • Øvrigt:
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber
  med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens §
  43, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med
  dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43,
  jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til
  afdødes nærmeste pårørende efter reglerne i sundhedslovens §
  45, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 1. Overførsel af
  personoplysninger til databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende
modtagere, herunder vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne
af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.:

 • CompoGroupMedical, xmo,

 • SynLab (WebReg og WebPatient)
 • Region Midt

Dine personoplysninger vil også blive behandlet af vores
databehandleres underdatabehandlere, f.eks. PLSP A/S, der blandt
andet behandler personoplysninger i forbindelse med
videokonsultationer.

 1. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at
varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til
journalføringsbekendtgørelsen § 35 pligt til at opbevare
patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse i
patientjournalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til
at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i
forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i
så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 1. Dine rettigheder

Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi
er forpligtet til at oplyse dig om, herunder retten til indsigt i
personoplysninger og i særlige tilfælde ret til at få ændret
ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at
få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet samt ret til at
gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at dine rettigheder er
begrænset af den lovgivning, som gælder for praktiserende læger,
herunder f.eks. journalføringsbekendtgørelsen, der bestemmer, at
der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene foretages
rettelser / tilføjelser.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er
utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du
finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 1. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine
personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du
velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger på klinikken:

Silkeborg Lægehus

86825133

Vestergade 2a, 1. 8600 Silkeborg

Danmark

cvr 34972516

Dato: 24.01.2023